کلیه نشست های تخصصی

نشست 62: مشاغل آینده: مشاغل مرتبط با معناسازی
نشست 61: تجارت نانوفناوری؛ از نوآوری تا تحول در آینده بازار غذا
نشست 60: آینده مشاغل حوزه بانکداری
نشست 59: نقش مدیریت دانش در آینده مشاغل
نشست 58: آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری در مسیر مرجعیت
نشست 57: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار سوم؛ آموزش خلاقیت و نوآوری)