خوشه های مشاغل

اقتصاد سبز
اقتصاد مراقبت
فروش، بازاریابی و محتوا
توسعه محصولات
مردم و فرهنگ
مهندسی و رایانش ابری
داده ها و هوش مصنوعی

خوشه های مشاغل آینده

اقتصاد سبز
اقتصاد مراقبت
فروش، بازاریابی و محتوا
اقتصاد سبز
اقتصاد مراقبت
فروش، بازاریابی و محتوا