معاونت آموزش و کارآفرینی

جهاد دانشگاهی برگزار می کند

حضور در نشست رایگان بوده و به متقاضیان گواهینامه اعطاء می گردد.

آدرس سامانه

نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: future

لینک های پخش زنده: