مرکز آموزش تخصصی نوین و مهارتهای پیشرفته

فناوری های نرم

یکی از اقدامات فاز اجرا و پیاده سازی طرح مدرسه ملی مهارت، ایجاد و توسعه مراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته می باشد. این مراکز به عنوان هسته های علمی طرح و از کلیدی ترین بخش های آن محسوب می شوند؛ که براساس خوشه های مشاغل آینده و متناسب با ظرفیتهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور( پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، پارک ها، مراکز رشد، مراکز نوآوری و شکوفایی، گروههای تخصصی نه گانه آموزشی، دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و مراکز آموزش های تخصصی) انتخاب شده اند.