مقالات

مهارت های نرم

ترجمه: هلیا رنجبر & ویراستار: فاطمه فلاحی


آينده کار و مدل مديريت افراد در آينده

مهدی صانعی – حسن واحدی


کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای ایران به مثابه یک مسئله

سید هادی مرجانی & مهتاب پورآتشی


عنوان