نشست 11: بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده

یازدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 23 شهریور ماه

ارایه دهنده: دکتر حمیدرضا سموری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.