نشست 13: جایگاه نوآوری باز در مشاغل آینده)

سیزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 6 مهرماه

ارایه دهنده: حسین بختیاری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.