نشست14:آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

چهاردهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاددانشگاهی واحد هرمزگان

زمان برگزاری: سه شنبه 20 مهرماه

ارایه دهنده: دکتر رضا فیض بخش

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.