نشست15:آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

پانزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

زمان برگزاری: سه شنبه 27 مهرماه

ارایه دهنده: دکتر محمدرضا سپهری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.