نشست 16:آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه مواد پیشرفته

شانزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری

جهاد دانشگاهی یزد

زمان برگزاری: سه شنبه 4 آبان ماه

ارایه دهنده: دکتر مژده عزیزی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.