نشست 19: آینده مشاغل آموزش و آموزش مشاغل آینده

نوزدهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

با همکاری جهاد دانشگاهی تهران

زمان برگزاری: سه شنبه 25 آذرماه

ارایه دهنده: سیدعزیز آشنا

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.