نشست 2: نقش و جایگاه آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده

دومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 8 تیرماه

ارایه دهنده: دکتر مسلم خانی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.