نشست 20: سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل آینده

بیستمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

با همکاری جهاددانشگاهی واحد زنجان

زمان برگزاری: سه شنبه 2 آذرماه

ارایه دهنده: سیدحمیدرضا عظیمی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.