نشست 27: اقتصاد سبز و مشاغل آینده

بیست و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 21 دی ماه

ارایه دهنده: دکتر رضا شریعت

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.