نشست 40: آینده مشاغل حوزه بیوالکترومغناطیس و مشاغل مرتبط

چهلمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 3 خرداد 1401

ارایه دهنده: زینب شنکائی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.