نشست 42: جایگاه صنایع خلاق و فرهنگی در مشاغل آینده

چهل ودومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 7 خرداد 1401

ارایه دهنده: حسین بختیاری

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.