نشست 44: آموزش مبتنی بر صلاحیت؛ نیاز امروز، ضرورت فردا

چهل وچهارمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان برگزاری: سه شنبه 31 خرداد

ارایه دهنده: حمید حمزه زاده

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.