نشست 46

طراحی مسیر شغلی – تحصیلی

با رویکرد آینده نگرانه

چهل و ششمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده


برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 14 تیرماه

ارایه دهنده: مصطفی ناصحی


جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.