کلیه نشست‌های تخصصی

نشست 74: آینده مشاغل در حوزه مالی
نشست 73: چالش‌های حقوقی مشاغل آینده: قراردادها
نشست 72: آینده گردشگری و مشاغل مرتبط
نشست 71: چالش‌های حقوقی کسب و کارهای فناورانه
نشست 70: نقش وب‌کوئست در آینده زیر نظام‌های آموزشی (بخش دوم)
نشست 69: آینده مشاغل مرتبط با انرژی و صنعت الکترونیک قدرت