کلیه نشست‌های تخصصی

نشست 2: نقش و جایگاه آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده
نشست 1: مشاغل آینده و آینده مشاغل (تحولات صنعتی)