کلیه نشست‌های تخصصی

نشست 67: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار چهارم؛ تکنیک‌ها و روش‌ها)
نشست 66: آینده تجارت الکترونیک
نشست 65: تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل آینده
نشست 64: از نخبه به متمایز (مشاغل موفق آینده)
نشست 63: آینده مشاغل و مشاغل آینده در صنعت بیمه
نشست 62: مشاغل آینده: مشاغل مرتبط با معناسازی