نشست 54: کسب و کارهای آینده؛ رصد و دیده‌بانی روندهای نوظهور جهانی

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 54: کسب و کارهای آینده؛ رصد و دیده‌بانی روندهای نوظهور جهانی

نشست 53: آینده مشاغل تحت تاثیر تحول دیجیتال (با تاکید بر مشاغل صنعت و معدن)

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 53: آینده مشاغل تحت تاثیر تحول دیجیتال (با تاکید بر مشاغل صنعت و معدن)

نشست 52: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار دوم؛ آموزش)

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 52: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار دوم؛ آموزش)

نشست 51: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار اول؛ خلاقیت)

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 51: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار اول؛ خلاقیت)

نشست 49: دانشگاه آینده و متاورس

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 49: دانشگاه آینده و متاورس

نشست 47 : آینده بازار سرمایه و مشاغل آینده

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 47 : آینده بازار سرمایه و مشاغل آینده

نشست 46: طراحی مسیر شغلی – تحصیلی با رویکرد آینده نگارانه

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 46: طراحی مسیر شغلی – تحصیلی با رویکرد آینده نگارانه

نشست 45: دگردیسی مفهوم شغل در دنیای متاورس

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 45: دگردیسی مفهوم شغل در دنیای متاورس