نشست 4: مشاغل آینده و آینده مشاغل (بازاریابی، فروش و تولید محتوا، فرصت‌ها و مشاغل)

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 4: مشاغل آینده و آینده مشاغل (بازاریابی، فروش و تولید محتوا، فرصت‌ها و مشاغل)

نشست 3: اقتصاد مراقبتی، فرصت‌ها و مشاغل

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 3: اقتصاد مراقبتی، فرصت‌ها و مشاغل

نشست 2: نقش و جایگاه آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 2: نقش و جایگاه آموزش عالی در آینده مشاغل و مشاغل آینده

نشست 1: مشاغل آینده و آینده مشاغل (تحولات صنعتی)

صفحه اصلیمراکز آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفتهHSEسلامتانرژیمحیط زیستفناوری های نوین مهندسیفناوری های زیستیفناوری های نرمداده ها و هوش مصنوعیمهندسی و رایانش ابریگیاهان داروییفروش و بازاریابیآموزش های تعاملینشست های…

ادامه خواندن نشست 1: مشاغل آینده و آینده مشاغل (تحولات صنعتی)