کلیه نشست‌های تخصصی

نشست 61: تجارت نانوفناوری؛ از نوآوری تا تحول در آینده بازار غذا
نشست 60: آینده مشاغل حوزه بانکداری
نشست 59: نقش مدیریت دانش در آینده مشاغل
نشست 58: آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری در مسیر مرجعیت
نشست 57: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار سوم؛ آموزش خلاقیت و نوآوری)
نشست 56: آینده فعالیت در بازارهای مالی بین‌المللی